Trường TH Nguyễn Trường Tộ
Huyện Núi Thành - Quảng Nam


Địa chỉ: Núi Thành- Quảng Nam
Điện thoại: 02353551569